Welcome to EU Balkan Vegetables

Инициативите на проект «Балкански изследователски център по зеленчуците за трансфер на Европейски знания, изследвания и практика» целят подкрепа за Института по зеленчукови култури (ИЗК) «Марица», Пловдив, за да се оформи като водещ изследователски център в областта на зеленчукопроизводството на Балканите. Дейностите на проекта включват:


1) Лекции на изтъкнати учени от водещи Европейски институти за трансфер на последните достижения на Европейската наука;

2) Повишаване професионалната квалификация на млади изследователи от ИЗК „Марица” и обмен на изследователски опит на старши изследователи чрез посещения в известни Европейски институти;

3) Обновяване на техническата инфрастуктура на ИЗК „Марица”;

4) Установяване на ИЗК «Марица» като Център за разпространение на Европейски знания и практики в областта на зеленчукопроизводството на Балканите чрез активно сътрудничество между сродни институти;

5) Подкрепа на Центъра за Трансфер на Технологии (ЦТТ) към ИЗК «Марица» като иновативен интерфейс между Института, зеленчукопроизводители и преработватели за трансфер на прогресивни Европейски технологии.


Всички дейности по проекта се провеждат в сътрудничество с престижни изследователски институти в Европа като Отдел Генетика и селекция към Института за Национални Агрономически Изследвания (INRA), Монфаве, Франция; Изследователски институт по органично земеделие, Фрик, Швейцария; Вагенинген Университет и Изследователски Център, Холандия; Научен Институт за производство на храни, Бари, Италия; Изследователски център за растителни биотехнологии, Метопанто, Италия; Агенция за развитие Източна Холандия, както и със сродни институти на Балканите.

Проектът е реализиран с подкрепата на

Seventh Framework Programme European Union Seventh Capacities Programme
horizontal line

EU FOOD Cluster

Цел на Клъстера по храните – да съдейства за създаване и разширяване на Европейска мрежа от региони, които имат амбиции в агро-хранителната промишленост

Амбиция на Клъстера по храните – да заздрави връзките между създадените Европески клъстери по храните чрез междурегионално сътрудничество; да дефинира регионални стратегии за научно-развойна дейност по отношение на храните; да съдейства за прозрачност на регионалните инфраструктури по храните в Европа; да инвестира в кооперирани регионални структури и превръщането им в центрове на компетентност в Европейското Изследователско Пространство чрез дефиниране на взаимна стратегия и разработване на междурегионални проекти.

 

food cluster ... прочети още

За бенефициента ...

Институт по зеленчукови култури „Марица” - Пловдив е водещ научно-изследователски институт в областта на зеленчуко- производството в България, част от Селскостопанска Академия. Научният персонал включва 26 изследователи (14 старши научни сътрудници и 20 младши с докторска степен), около 100 специалисти с висше и техническо образование. Институтът се състои от 4 основни единици – Отдел Селекция, сортоподдържане и интродукция; Отдел Технологии; Център за подобряване качеството на зеленчуците и Център за Трансфер на Технологии. Приоритетните изследвания на ИЗК „Марица” през последните години са насочени към подобряване биологичната стойност и сензорните характеристики, устойчивостта на болести, неприятели, висока температура и суша при основните зеленчукови култури.  Предмет на изследване е едно богато разнообразие от местни и интродуцирани форми и сортове, селекционни линии, диви  видове и др., чиито ценни качества са обект на съхранение или прехвърляне в нови сортове и хибриди.

... прочети още