Новини и актуални събития

Втората среща на Балканската мрежа - какво се случи? 11.05.12

Втората среща на Балканската мрежа вече е факт – какво се случи, какво научихме и какво решихме!

23-24 април, 2012 г. бяха дните, които събраха учените от Балканската мрежа по зеленчуците в ИЗК „Марица” – Пловдив. На срещата присъстваха и представители на Селскостопанска Академия (ССА), Министерството на земеделието, директори и колеги от институти към ССА и Аграрния Университет. Тази среща е иницирана от проект EU-BAKANVEGETABLES към Седма рамкова програма на Европейската Комисия.

Приветствие към присъстващите, както и резюмирано представяне на програмата на събитието бе направено от координатора на проекта доц. д-р Д. Костова. Тя подчерта, че основният акцент на Втората среща е да се търсят възможности за финансиране на земеделската наука, както и да се споделят трудности и проблеми, които възпрепятстват нормалното протичане на изследователския процес.

Д-р С. Машева, директор на ИЗК”Марица”, представи формирането на бюджета на ИЗК Марица, като подчерта, че основният принос за повишаване нивото на материално-техническата база и на експертизата на изследователския персонал на Института се дължи основно на успешни проекти, както Европейски така и национални. Същевременно обаче, подчерта тя, тези проекти, особено с национално финансиране, са донесли най-големите и най-трудно разрешими проблеми. Съгласно действащото законодателство тези средства се централизират и връщането им към института-бенефициент е бавен и продължителен процес, като много често спечелените средства въобще не се усвояват от института. При Европейските проекти стои отворен и неразрешен проблемът с покриване на разходите за ДДС, който е непризнат разход. Същите проблеми бяха поставени и в презентацията на проф. д-р Росица Бъчварова, директор на Агробиоинститут, София. Тя сподели един удивителен факт – 720 хиляди лева, спечелени от колектива на Института от проекти към Фонд Научни изследвания и централизирани към ССА през 2009-2010 г., все още не са усвоени, поради задържането им от Министерство на земеделието или от Министерство на финансите, или от ССА или ...? Подобен парадокс бе отчетен и от ИЗК Марица, но тук неполучените средства възлизат само на 149 хиляди лева!

Добруджанският земеделски институт бе представен от неговия директор, доц. д-р Иван Киряков. Собствените приходи на Института от роялти, посевен материал, лицензионни договори и други дейности далеч надхвърлят субсидията, получена от бюджета. Но за съжаление тези средства не остават в Института и не спомагат за неговото осъвременяване и модернизиране.

В контраст на гореизложеното нашите колеги от Сърбия и Македония представиха техните модели на финансова издръжка, при които всички средства, генерирани от собствено производство, се влагат в института или университета в резултат, на което те отчитат значителен растеж и прогрес, както в изследователските програми, така и в заинтересоваността на научния персонал от бъдещето на института.

Оживена и разгорещена бе последвалата дискусия. Но въпреки усилията на организаторите, тази дискусия да стане достояние на отговорни личности в областта на земеделието от Народното събрание, Министерството на земеделието, Министерството на финансите, Областната управа на Пловдив и пр., това не бе постигнато. Изпратените официални покани и многократни разговори по телефона останаха без последствие. Представителката на Министерството на земеделието, г-жа Евгения Митрева – директор на дирекция „Растениевъдство“, побърза да напусне срещата още след първите две презентации поради неотложни ангажименти на друго място! Единствено, главният научен секретар на ССА, доц. д-р Маргарита Николова, бе съпричастна и подкрепи направените изказвания. Единодушно бе мнението, че трябва да се даде по-голяма гластност на назрелите проблеми и затруднения!

От презентацията на д-р Дестьор от Университета в Гент, Белгия научихме как да пишем успешен проект към Европейските Програми, или поне на какво да обърнем внимание, за да прескочим бариерата. Той ни запозна и с новата платформа на Университета „Food2Know”, която осъществява връзката на практиката с върховите експерти в научната област. Тихомира Славейкова, Младши експерт към Отдела по биологично разнообразие, към Министерство на околната среда и водите ни запозна със Стратегията на ЕС за Дунавски регион и как бихме могли да се включим в нея. Не на последно място трябва да споменем и презентацията на доц. д-р Иван Чалъков от Център “Наука, технологии, иновации”, катедра “Приложна и институционална социология”, Пловдивски Университет, относно академичното предприемачество в България, като един от най-преките канали за комерсиализация на нови изледователски продукти и технологии.

Какво решихме! Единодушно бе гласувана резолюция до отговорни Министерства и инстанции за разрешаване на актуални проблеми, свързани с финансирането на изследователските институти към Селскостопанска Академия.

Направените предложения за промени в нормативните уредби носят надеждата на изследователите за разбиране и подкрепа на аграрната наука в България от страна на управляващите.

Втората среща на Балканската мрежа - резолюция

на горе