Новини и актуални събития

Презентации на участниците във Втората среща на Балканската мрежа 30.05.12

23 – 24 април 2012
Пловдив – България
Института по зеленчукови култури „Марица”
32 Брезовско шосе
Зала за конференции

 

Първи ден - 23 април 2012

 

Работна среща I

Финансова подкрепа за градинарската наука – успешни примери в Европа; проблеми и перспективи за България и другите Балкански страни      
          

Презентация 1

„Финансиране на земеделската наука в България. Възможности и проблеми”
Доц. д-р С. Машева, Директор ИЗК „Марица” - Пловдив

 

Презентация 2

“Как да спечелим Европейско финансиране. Уроци получени от 20 годишна практика“
Д-р Ханс де Стьор, Университет в Гент, Факултет по Биоинженерство
Катедра Аграрна икономика, Департамент Аграрен маркетинг и управление, Белгия

 

Презентация 3

"Спин-оф или спин-ин: Кога е разумно не или да напуснем партниращата изследователска структура?"
Доц. д-р Иван Чалъков, Катедра Институционална и приложна социология, Пловдивски Университет
Старши изследовател към катедра наука, образование и иновации към БАН, София, България      

 

Презентация 4

“Практиката на Института по зеленчукови култури, Смедеревска Паланка относно финансирането и самофинансирането на изследователските програми”
Д-р Милан Здравкович, Директор на Института по зеленчукови култури, Смедеревска Паланка, Сърбия 

 

Презентация 5

“Пътища за финансиране и самофинансиране на градинарската наука в Института по полски и зеленчукови култури, Нови Сад, Сърбия”
Д-р Янко Червенски, Селекционер в Института по полски и зеленчукови култури, Нови Сад, Сърбия  

 

Презентация 6

"Устойчивост на науката в рамките на Факултета по земеделие – Университет Гоце Делчев, Щип"
Проф. Илия Каров, Декан, Университет Гоце Делчев, Щип, Факултет по земеделие, Република Македония

 

Презентация 7

"Предизвикателства и ограничения при финансиране на градинарската наука в Албания”
Проф. Астрит Балиу, Аграрен Университет, Тирана, Факултет по земеделие, Катедра Градинарство

 

Презентация 8

"Състояние и перспективи за финансиране на научни изследвания в Добруджанския земеделски институт”
Доц. д-р Иван Киряков, Директор на Добруджанския земеделски институт, Добрич

 

Презентация 9

"Европейска политика за почвите. Международно и национално финансиране на изследванията”
Доц. д-р Тотка Митова, Директор на Института по почвознание, агротехнологии и растителна защита "Никола Пушкаров", София

 

Презентация 10

“Финансиране на научните изследвания в областта на растителните биотехнологии – проблеми и възможности”
Проф. д-р Росица Бъчварова, Директор на Агробиоинститут, София      
         

 

Втори ден - 24 април 2012

 

Работна среща II

Европейската стратегия за Дунавския регион – възможности и перспективи за сътрудничество в рамките на Балканската мрежа

 

Презентация 1

"Приоритети във връзка с опазване на биологичното разнообразие и механизми на действие на Стратегията на ЕС за дунавски регион"
Тихомира Славейкова, Младши експерт към Отдела по биологично разнообразие, Националната служба за защита на природата, Министерство на околната среда и водите

 

Презентация 2

“Финасиране на научните изследвания в България”
Проф. дсн Живко Данаилов, Председател на постоянната научно-експертната комисия по селскостопански науки към Фонд Научни изледвания, Министерство на образованието, младежта и науката 

 

Презентация 3

“Съхраняване на зеленчукови генетични ресурси в Румъния”
Д-р Данела Мирариу, Банка за растителни генетични ресурси, Сукаева, Румъния

на горе