Новини и актуални събития

Резултати от първата среща на участниците в националната мрежа по зеленчукови култури 15.06.10

Дата: 10.06.2010

Място на събитието: Институт по зеленчукови култури „Марица”- Пловдив, Конферентна зала

От 2008 г. ИЗК”Марица” е координатор на проект EU-BALKANVEGETABLES, финансиран по седма Рамкова Програма на ЕК. Една от целите на проекта е да се изгради национална Мрежа в България и Балканска Мрежа на Балканите, за да се обединят изследователите, занимаващи се с проблемите на зеленчуковите култури. Очакваният резултат е по-ефективни изследвания и действия за разрешаване на общи проблеми, споделяне на апаратура, съоръжения, експертиза и др. Започна изработването на краткосрочна стратегия за научните изследвания върху зеленчуковите култури.

Първата среща на участниците в националната мрежа по зеленчукови култури се проведе на 10.06.2010. Участваха основно учени от страната, занимаващи се със зеленчукови култури. Форумът бе открит от д-р С. Машева, директор на ИЗК”Марица”, която представи състоянието на науката по зеленчуковите култури в България, с нейните силни и слаби страни. Д-р Д. Костова, координатор на проекта, запозна аудиторията с постиженията на проекта през първите две години. Тя съобщи, че вече има последействие от дейностите на проекта – новозакупената апаратура се използва активно; новите знания, придобити в резултат на лекторските курсове или специализации се прилагат от младите учени в техните експерименти; започна изработването на краткосрочна стратегия за развитието на науката в зеленчукопроизводството. Д-р Костова заключи, че пред екипа на проекта стоят две тежки задачи:

Да проведе успешно Първата среща на участниците в националната мрежа

Да организира и проведе успешно Първата среща на участниците в Балканската мрежа

По-късно сесията продължи с презентация на първия драфт на стратегията. Във връзка с изработването на стратегията преди три месеца бяха сформирани 4 работни групи, с участие на български изследователи-експерти в 4 водещи направления на зеленчуковата наука: Управление на риска от вредители”; „Управление на почвеното плодородие”; „Управление и оценка на генетичните ресурси” и „Селекция, сортоподдържане и семепроизводство”. Лидерите на всяка група представиха състоянието на съответното направление в България, какво е постигнато, какво е необходимо и какво може реално да се направи през следващите 5 години.

Последва дискусия. Участниците активно споделяха своите мнения, подкрепяха или критикуваха презентациите. Повечето от направените бележки бяха взети под внимание за да се подобри първият вариант на стратегията.

Накрая бе подписан МЕМОРАНДУМ за съвместни действия от един представител от всяка участваща институция.

 

на горе