Участници в проекта EU Balkan Vegetables

Институт по зеленчукови култури Марица - Пловдив

Нещо повече за Бенефициента:
Бенефициент на проекта е Институтът по зеленчукови култури „Марица” – Пловдив, водещ научно-изследователски институт в областта на зеленчукопроизводството в България, част от Селскостопанска Академия. Научният персонал включва 26 изследователи (14 старши научни сътрудници и 20 младши с докторска степен), около 100 специалисти с висше и техническо образование. Институтът се състои от 4 основни единици – Отдел Селекция, сортоподдържане и интродукция; Отдел Технологии; Център за подобряване качеството на зеленчуците и Център за Трансфер на Технологии. Приоритетните изследвания на ИЗК „Марица” през последните години са насочени към подобряване биологичната стойност и сензорните характеристики, устойчивостта на болести, неприятели, висока температура и суша при основните зеленчукови култури. Предмет на изследване е едно богато разнообразие от местни и интродуцирани форми и сортове, селекционни линии, диви  видове и др., чиито ценни качества са обект на съхранение или прехвърляне в нови сортове и хибриди. От първостепенно значение за Института са изследователските програми, разработващи интегрирани системи за контрол на вредители, както и използването на полезни микроорганизми като алтернативни решения за управление на почвеното плодородие.


През последните години колективът на ИЗК „Марица” усвои успешно редица проекти, финансирани, както от Български източници, така и от Европейската комисия:
FP6 (PL 016214-2 EU-SOL High Quality Solanaceous crops for consumers, processors and producers by exploration of natural biodiversity, Grant amount 100 000 евро);
 FP7 (205941 EU-BALKANVEGETABLES Balkan Vegetable Research Centre for Transfer of European Knowledge, Research and Practice – Grant amount 1 000 000 евро);
Няколко проекта, субсидирани от Българското министерство на образованието и науката на обща стойност  777 274 евро.

на горе

Управителен борд

Костова Димитрина Петрова - Координатор на EU-BALKANVEGETABLES

Костова Димитрина Петрова

Заемана длъжност: Старши научен сътрудник ІІ ст. д-р; Ръководител на отдел международни програми; Завеждащ Лаборатория по имунитет на вирусни болести

Основна дейност: Генетика и селекция на устойчивост на вирусни болести при зеленчуковите култури; търси и предлага теми за проекти по международни програми; подпомага подготовката на предложения за реализация на целеви научни програми

Email:

Телефон: 032 951 227

CV Костова Димитрина Петрова

Машева Стойка Петкова - Директор ИЗК "Марица" – Пловдив

Машева Стойка Петкова

Заемана длъжност: Старши научен сътрудник ІІ ст. д-р; Завеждащ Лаборатория Растителна защита; Директор ИЗК „Марица” – Пловдив


Основна дейност: Интегрирана растителна защита ; идентифициране и характеризиране на гъбни и бактерийни патогени по зеленчуковите култури

Email:

Телефон: 032 951 227

Певичарова Галина Тодорова - Ръководител на Работен пакет 4

Певичарова Галина Тодорова

Заемана длъжност: Старши научен сътрудник ІІ ст. д-р; Завеждащ Лаборатория по качество


Основна дейност: Анализ и оценка на биохимични и сензорни качества при зеленчуковите видове

Email:

Телефон: 032 951 227

CV Певичарова Галина Тодорова

на горе

Научен борд

Михов Мирослав Атанасов - Зам. Директор ИЗК „Марица” – Пловдив

Михов Мирослав Атанасов

Заемана длъжност: Старши научен сътрудник ІІ ст. д-р; Зам. Директор ИЗК „Марица” – Пловдив

 

Email:

Телефон: 032 951 227

Грозева Станислава Йорданова - Ръководител на Работен пакет 3

Грозева Станислава Йорданова

Заемана длъжност: Научен сътрудник Іст; д-р; Лаборатория растителни тъканни култури


Основна дейност: Изследване и характеризиране на генплазма домати чрез различни биотехнологични методи като ембрио култури, in vitro мутагенез, регенерация, генетична трансформация

Email:

Телефон: 032 951 227

CV Грозева Станислава Йорданова

Тринговска Иванка Иванова - Ръководител на Работен пакет 5/Food cluster

Тринговска Иванка Иванова

Заемана длъжност: Научен сътрудник Іст. д-р; Завеждащ Лаборатория по Агрохимия


Основна дейност: Хранене на растенията, Биоторове, Минерални торове, Микориза, Хидропоника, Хранителни разтвори / Дизайн и провеждане на оранжерийни опити, почвено и безпочвено отглеждане на зеленчуци (домати), агрохимични анализи на почва, растения, води.

Email:

Телефон: 032 951 227

CV Тринговска Иванка Иванова

Пасев Ганчо Иванов - Ръководител на Работен пакет 5/Balkan linkage

Пасев Ганчо Иванов

Заемана длъжност: Научен сътрудник, Лаборатория по имунитет на вирусни болести


Основна дейност: Генетика и селекция на устойчивост на вирусни болести при зеленчуковите култури; Молекулярно характеризиране на гените за устойчивост

Email:

Телефон: 032 951 227

CV Пасев Ганчо Иванов

Динчева Цветанка Иванова - Ръководител на Работен пакет 2

Динчева Цветанка Иванова

Заемана длъжност: Научен сътрудник; Технологии в зеленчукопроизводството


Основна дейност: Агротехника при нетрадиционни зеленчукови култури, изпитване на биопродукти върху растежа и добива на зеленчуците при полски условия

Email:

Телефон: 032 951 227

CV Динчева Цветанка Иванова

на горе