Реализирани етапи по проекта

Работен Пакет 4

Една от основните задачи на проекта EU-BALKANVEGETABLES е да подобри техническата инфраструктура на ИЗК „Марица”, чиито изследователски приоритети, изброени по-долу, са фокусирани върху съвременни селекционни и технологични подходи в съответствие с Европейските стратегии за повишаване на добивите като същевременно се съхранява здравето на потребителите и се намаляват щетите върху околната среда:

 1. Оценка и използване на ценна генплазма от зеленчуци с помощта на съвременни молекулярни методи за създаване на нови сортове с високо биологично и сензорно качество устойчиви на биотични и абиотични фактори.
 2. Създаване на методи и протоколи за селекция с помощта на молекулярни маркери. Паспортизиране на селекционни линии и сортове за защита правата на автора.
 3. Използване на мутагенеза като ефективен подход и метод за подобряване качествата на стратегически култури. Максимално използване на качествени генетични източници за подобряване на храненето на човека.
 4. Диагностика на икономически важни вируси при зеленчуците чрез молекулярни методи.
 5. Молекулярно характеризиране на гени за устойчвост на вирусни болести при различни зеленчукови култури
 6. Създаване на генплазма с трайна устойчивост на вируси
 7. Нови стратегии за регулиране на почвеното плодородие и защита на растенията чрез експлоатирането на биологични ресурси за редуциране нуждата от химикали, защита на околната среда и продукция на здравословна храна.
 8. Изследване и експлоатиране на полезни местни щамове на макро и микробиоагенти като интегрална част на устойчивото земеделие
 9. Изследване и приложение на органични отпадъци от земеделието и водните екосистеми като подобрители на почвата за повишаване на добивите и за опазване на околната среда от замърсяване 

Следните лаборатории участват в тези изследвания: Лаборатория по хранене на растенията, Лаборатория по имунитет на вирусни болести, Лаборатория по растителна защита, Лаборатория по качество на зеленчуците, Лаборатория по молекулярни изследвания, Лаборатория по тъканни култури, Лаборатория по физиология на растенията.

Новозакупена апаратура по проект EU-BALKANVEGETABLES:
За молекулярни анализи на растения и патогени

 • Система за PCR анализ в реално време за бърза диагностика на растителни патогени; Анализи на експресия на гени; анализи на ДНК метилиране; Генотипиране; Сканиране на гени; miRNA изследвания
 • ELx808 Абсорбционен Микроплейт Ридър на Biotek за серологично откриване на растителни вируси.
 • Camspec M501 еднолъчев UV/Vis спектрофотометър за измерване концентрацията на ДНК/протеини както и за сканиране и кинетика с два ценни аксесоара : Софтуерен пакет за обработка на данни и Helma TrayCell, за измерване на концентрацията на ДНК/РНК/белтъци  на проби с малки обеми
 • Система за лиофилизиране “FreeZone Triad” – чудесен настолен апарат за подготовка на проби от растителни тъкани и патогени за дългосрочно съхранение в лиофилизирана форма
 • Секвенатор “APELEX” за ДНК секвениране, фингърпринтинг  на селекционни линии за защита на авторски права, разработване на AFLP маркери за селекция с помощта на маркери и др.

За анализи на почва и растения

 • Спектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP-OES; Perkin Elmer, дата на закупуване – 08.04.2009) – за елементен анализ главно на микроелементи, както и на тежки метали като Pb, As, Cd.
 • Високо ефективна течна хроматография (HPLC - Agilent Technologies, дата на закупуване – 11.12.2008) – за оценка химичните параметри на качеството на зеленчуците
 • Микровълнов минерализатор (Anton Paar, дата на закупуване – 08.04.2009) – за пробоподготовка
 • Апарат на Келдал (Velp Scientifica, дата на закупуване – 28.10.2008) с автоматичен титратор (Schott Instruments, дата на закупуване – 28.10.2008) – за определяне на азот (N) в почва и растения
 • Лабораторна камина (Bicasa, дата на закупуване – 18.12.2008)
 • Муфелна пещ (Linn High Therm, дата на закупуване – 24.10.2008)
 • Вентилаторна сушилня (MMM Medcenter Einrichtungen GmbH, дата на закупуване – 29.10.2008)
 • Дестилатор (GFL, дата на закупуване – 22.10.2008)

За микробиологични анализи

 • Ламинар бокс (Faster, дата на закупуване – 09.12.2008)
 • Инкубатор с клатачен механизъм (GFL, дата на закупуване – 22.10.2008)
 • Лабораторна центрофуга с охлаждане (MPW, дата на закупуване 14.10.2008)
 • Флуорисцентен микроскоп (Medline Scientific Limited, дата на закупуване – 07.01.2009)

За физиологични анализи

 • Апарат за измерване на воден потенциал на растения, Модел 540-301, ARIMAD-3000, ЕLE International UK Industries, Ltd, за изследване реакцията на растенията към абиотичен стрес чрез измерване на  водния потенциал на листата.
 • Преносим уред за измерване площ на листа, модел АМ 300 за определяне листната площ на растенията при различни условия на средата
 • Преносим уред за определяне на хлорофил, модел ССМ 200, ЕLE International UK Industries, Ltd, за неразрушаващо определяне на съдържанието на хлорофил в интактни листа

За биохимичните и органолептичните анализи

 • Texture Anaylser осигурява количествена, повторяема и точна информация за онези свойства във физичната структура на храните, които имат връзка със сензорното възприятие. Използва се за подобряване методите за контрол на качеството.

Допълнителна апаратура в ИЗК „Марица”, използвана за гореспоменатите изследвания:
За молекулярни анализи на растения и патогени

 • Растежни камери с контролирани условия  
 • Градиентен термоциклер „Biometra”
 • Гел документираща система “Vilber Lourmat”
 • Фризер - 86°C,
 • Камина,
 • Термостати,
 • pH метър,
 • клатачка,
 • водна баня.

За анализи на почва и растения

 • Пламъков фотометър – за определяне главно на калий (К)
 • Спектрофотометър с термореактор за пробоподготовка – за определяне главно на фосфор (Р)
 • Йон-селективен анализатор с йон селективен електрод за нитрати (NO3)  
 • pH-метър
 • Кондуктометър
 • Аналитични и технически везни

За микробиологични анализи

 • Термостати
 • Микроскопи и стериомикроскопи
 • Растежни камери
 • Сушилни
 • Автоклави
 • Ламинар боксове
 • Инкубатор с клатачен механизъм


ИЗК „Марица” предлага своето оборудване, както и придобитите знания:

 1. На сродни институти и университети за провеждане на обучения и съвместни изследвания
 2. На зеленчукопроизводители и фермери за анализи на почвени и растителни проби и консултации относно растителната защита, храненето и торенето на зеленчукови култури

на горе