Реализирани етапи по проекта

Д-р Жак Фукс, гостуващ лектор в областта на КОМПОСТИРАНЕТО

Д-р Жак Фукс, Институт по органично земеделие (FiBL), Фрик, Швейцария

Теми на лекциите:

- Биологични основи на компостирането

- Влияние на компоста върху плодородието на почвата и здравното състояние на растенията

- Контролираното качество води до производство на добър компост

Аудитория: Учени и специалисти в областта на хранене на растенията, екология на почвата, растителна защита и др. от Институт по почвознание, София; Институт по овощарство, Пловдив, Институт по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив; Институт по консервна промишленост, Пловдив; преподаватели и студенти от Аграрен Университет, Пловдив, производители на органични зеленчуци (в оранжерии и на поле), производители на вермикомпост, представители от фирми, дистрибутори на органични семена, представители на фирми издаващи сертификати за органично производство.

Резултати:

1. Споразумение за консултиране на процеса за изграждане на фабрика за компост в Интститут по зеленчукови култури “Марица”

2. Споразумение за ръководство и консултиране на научните изследвания в областта на компостирането

3. Създаване на кръг от заинтересовани лица за въвеждане, развитие и приложение на технологията за компостиране, чиито основи се полагат в Институт по зеленчукови култури “Марица”, Пловдив

4. Спецификация на програма за обучение в Институт по органично земеделие (FiBL) на Цветанка Динчева, млад учен от Институт „Марица”, отдел „Технологии в зеленчукопроизводството

5. Разпространение на лекциите (английски и български версии) по електронен път

на горе