Реализирани етапи по проекта

Гостуващ лектор в областта на БИОКОНТРОЛ И БИОТОРЕНЕ

Д-р Клаудио Алтомаре, Научен Институт за производство на храни, Бари, Италия

Теми на лекциите:
- Биологичен контрол на болести по растенията чрез микроорганизми антагонисти: принципи и практика - I част
- Биологичен контрол на болести по растенията чрез микроорганизми антагонисти: принципи и практика - II част
- Вторичните метаболити от микроскопични гъби в растителната патология
- Биоторове:микробиологичният отговор за устойчиво управление на почвеното плодородие

Аудитория : Учени, лектори, специалисти и студенти в областта на хранене на растенията, почвената екология, растителна защита и др. от Аграрен Университет, Пловдив; Институт по растителни и генетични ресурси, Садово, Институт по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив, гостуващи учени от Институт по зеленчукови култури, Смедеревска Паланка, Сърбия.

Резултати:
1. Спецификация на програма за обучение в Научен Институт за производство на храни, Бари, Италия на д-р Иванка Тринговска – млад учен в отдел „Технологии в зеленчукопроизводството” към Институт „Марица”
2. Споразумение за ръководство и консултиране на научните изследвания в областта на Биоконтрол и Биоторене
3. Обсъждане на бъдеща съвместна програма

на горе