Реализирани етапи по проекта

Гостуващ лектор в областта на УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

Д-р Рене Ланкхорст, Вагенинген Университет и Изследователски Център, Холандия

Теми на лекциите:

- EU-SOL - пример за успешен интегриран проект към Шеста Рамкова Програма на Европейския Съюз: Наука, Организация и Управление на проекта

Аудитория: Учени, лектори, специалисти и студенти от Аграрен Университет, Пловдив; Институт по растителни и генетични ресурси, Садово; Институт по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив, Институт по овощарство, Пловдив, Пловдив; Институт по консервна промишленост, Пловдив, учени от Институт по зеленчукови култури, Смедеревска Паланка, Сърбия.

Резултати:

1. Обсъждане на бъдеща съвместна програма

2. Разпространение на лекциите нглийски и български версии) по електронен път

на горе